NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

บทความประชุมวิชาการประจำปี 2553

                                                                                                      
การประชุมทางวิชาการประจำปี 2553  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553  มีการประชุมทั้งหมด 8 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ 1  รัฐประศาสนศาสตร์ "สร้างปัญญาเพื่อการบริหารการพัฒนาประเทศ"
         1.1 บทความ "การดำรงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย"
         1.2 บทความ "ปัจจัยกำหนดขนาดรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาของไทย"
         1.3 บทความ "การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ"
         1.4 บทความ "การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะกับบทบาทที่ส่งผลต่อ
              ความเป็นมืออาฃีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศไทย"

กลุ่มที่ 2  พัฒนาการเศรษฐกิจ "สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
         2.1 บทความ "Do immigrants improve Thailand's competitiveness?"
         2.2 บทความ "เศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา"
         2.3 บทความ "Inflation and Inflation uncertainty in the ASEAN-S economies"
         2.4 บทความ "ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเงินก้อนในประเทศไทย"
         2.5 บทความ "คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จ.เชียงใหม่"
         2.6 บทความ "วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมาย
              ปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ.2475-2518)

กลุ่มที่ 3  พัฒนาสังคม  "สังคมคุณภาพ"
         3.1 บทความ "คุณภาพสังคม : จากยุโรปสู่ประเทศไทย"
         3.2 บทความ "กิจกรรมร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพสังคมในชุมชนชนบทไทย : วิเคราะห์กรณีของ
              2 ชุมชนในภาคใต้"
         3.3 บทความ "ผลประโยชน์ทับซ้อนและการสมรู้ร่วมคิดที่มีผลต่อการคอร์รัปชั่นในองค์การปกครอง
              ส่วนท้องถิ่น"
         3.4 บทความ "จะอยู่อย่างไร ณ ชายแดนใต้..? : ชาวประมงมลายูมุสลิมในบริบทการพัฒนาและ
              ความทันสมัย"
         3.5 บทความ "บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่มีอยู่อาศัยตาม
              ศาสตร์ฮวงจุ้ย

กลุ่มที่ 4  การจัดการสิ่งแวดล้อม  "เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
         4.1 บทความ "ก้าวพ้นวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"
         4.2 บทความ "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรมมาตาพุด
              และพื้นที่ใกล้เคียง"
         4.3 บทความ "ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม : การวิเคราะห์ด้วย
              สมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์ (EKC) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย และญี่ปุ่น"
         4.4 บทความ "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์โซนการให้บริการผู้โดยสาร
              รถเท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล"

กลุ่มที่ 5  บริหารธุรกิจ  "สร้างปัญญาสู่ธุรกิจที่สมดุล และยั่งยืน"
         5.1 บทความ "มุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคตในการปรับปรุง และพัฒนาการบริการภาครัฐ"
         5.2 บทความ "Flipping two coins by leniency program to create competitiveness"

กลุ่มที่ 6  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  "บ่มเพาะคนสร้างสรรค์องค์การสู่อนาคต"
         6.1 บทความ "Developing Strategic HRD for Gaining an Organization's Sustainable
              Competitive Advance : Rhetoric or Reality ?"
         6.2 บทความ "การพัฒนาผู้นำระดับสูงระบบข้าราชการพลเรือน
         6.3 บทความ "ก้าวข้ามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : คนในมุมมองศีลธรรมของการบริหาร"
         6.4 บทความ "ผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

กลุ่มที่ 7  สถิติประยุกต์  "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน"
         7.1 บทความ "A Graph - Based Information Retrieval Model"
         7.2 บทความ "การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ"
         7.3 บทความ "การศึกษาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจำนวนคำตอบของโครงข่ายประสาทเทียม
              สำหรับการพยากรณ์ระดับน้ำแม่น้ำยม  จังหวัดแพร่"
         7.4 บทความ "Briding the Gap between Conceptual Frameworks and Implementation in
              e-Goverment Interoperability : Toward a Pragmatic Approach."

กลุ่มที่ 8  ภาษาและการสื่อสาร  "ภาษาก้าวหน้า สื่อสารก้าวไกล สู่สังคมโลก และสังคมไทยอย่าง
สมดุลและยั่งยืน"
         8.1 บทความ"A Corpus-beased study of Applied Linguistics research artics
               :A multidimensional anlysis" 
         8.2 บทความ "Reading Behavior of Master's Degree Students : A case study of
               the National Institute of Development Administration."
         8.3 บทความ "Comparative Analysis of Thai-Japanese verb classification."
         8.4 บทความ "Idioms and Proverb : Linguistic Forms and English to Thai Translation
              Techniques."