ประธานสภาพนักงาน คนที่ 1

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

ประธานสภาพนักงาน ปี 2563

ประธานสภาพนักงาน คนที่ 2

คุณภารดี เทพคายน

ประธานสภาพนักงาน ปี 2564 - ปัจจุบัน